Kadencja obecnego Zarządu obfituje w jubileusze, dokładnie rok temu uroczyście obchodziliśmy 30 lecie istnienia naszego rybnickiego Koła PSOUU oraz 15 – lecie WTZ placówki mieszczącej się przy ul. Kościuszki, a ten rok to jubileusz 50 lecia naszego Stowarzyszenia i 10 lecie powstania drugich WTZ działających w Niedobczycach.

PSOUU to organizacja o zasięgu ogólnopolskim, liczy obecnie 125 kół terenowych, zrzesza 13 tys. członków, prowadzi  415 placówek tj. OWI, OREW, WTZ, ŚDS, ZAZ, CDZ, 1 ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy, Dzienne Centra Aktywności, domy i mieszkania chronione, wspiera i promuje ruch self-adwokatów.

PSOUU organizuje sympozja, szkolenia i konferencje, także międzynarodowe. Publikuje broszury, książki oraz filmy szkoleniowe dla profesjonalistów i rodziców. Wydaje kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”. PSOUU na każdym szczeblu swojej działalności reprezentuje interesy osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Współtworzy ekspertyzy dotyczące różnych aspektów niepełnosprawności. Występuje z inicjatywami zmian w prawie.

 Dlatego nie dziwi, że obchody 50 lecia naszego stowarzyszenia rozpoczynające się od jutra w stolicy, a trwające do września br. objęli swoim patronatem: Prezydent RP, Sejm RP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i inni. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej ogólnopolskiej organizacji, tym bardziej, że w tym roku i my obchodzi nieco skromniejszy, ale ważny jubileusz 10 lecia powstania drugiej placówki WTZ w Rybniku.

Z racji bardzo dużego zainteresowania zajęciami warsztatowymi rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci, w 1999 r., ówczesny zarząd rybnickiego koła pod przywództwem pana Jana Motyki rozpoczął starania o pozyskanie budynku w celu otwarcia drugich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem i poparciem ze strony władz miasta na czele z panem prezydentem Adamem Fudali. Otrzymaliśmy budynek przy ul. Andersa 14. Dzięki wsparciu finansowemu władz naszego miasta oraz środków uzyskanych z PFRON-u, pomocy w organizacji, rodziców i doradztwie ówczesnej kierownik WTZ 1 pani Danucie Reclik, wsparciu radnego Leszka Kuśki i Henryka Ryszki mogliśmy w lipcu 2003 r. czy li 10 lat temu, otworzyć kolejną placówkę dla naszych podopiecznych.

Pierwszym kierownikiem WTZ został pan Rafał Wajner, następnie pani Joanna Kluba, a obecnie funkcję tę pełni pani Barbara Płaczek.

Aktualnie w zajęciach warsztatowych uczestniczy 39 uczestników, pracują oni w 7 pracowniach (ceramicznej, wikliny, krawieckiej, technicznej i recyklingu, gospodarstwa domowego, rękodzieła, komputerowej), korzystają z pomocy psychologicznej, rehabilitacyjnej, a także logopedycznej. W placówce zatrudnionych jest obecnie 18 pracowników.

Dzisiejszy dzień jest ważny dla nas wszystkich także z powodu odchodów w Rybniku,  już po raz 14 Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną tym bardziej, że właśnie przy tej okazji rozpoczynamy realizację projektu pn. „Terapia bez granic” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – RP 2007-2013.

Cieszymy, że są wśród nas goście z zaprzyjaźnionego już Centrum Pomocy Galaxie w Karwinie, przypomnę miasta partnerskiego naszego Rybnika. Chcemy nie tylko uczyć się nawzajem od siebie, ale także miło spędzić razem czas, lepiej się poznać i kontynuować zawartą przyjaźń z naszymi czeskimi partnerami. Projekt stanie się dowodem na to, że nieważne są granice jeśli mamy wspólny cel: mądrze wspomagać niepełnosprawnych. W ramach projektu odbędą się trzy działania: 1 – wspólne świętowanie Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  2 – warsztaty terapeutyczne w Istebnej, 3 – spotkanie podsumowujące połączone z wystawą wytworów wykonanych w Istebnej, spotkaniw odbędzie się w ośrodku Galaxie w Karwinie.

Projekt nasz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 %, budżetu państwa 10 % i 5 % ze środków własnych Koła PSOUU w Rybniku. Całkowita wartość projektu to 27 i pół tys. euro.

Na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, wykluczonych społecznie czy też innych, po prostu ludzi potrzebujących wsparcia robi się w naszym mieście bardzo dużo. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w czołówce. Opieka nad potrzebującymi prowadzona jest kompleksowo na wszystkich etapach rozwoju. Nie poprzestajemy na tym i dążymy do realizacji kolejnych projektów.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *