HISTORIA RYBNICKIEGO KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) jako organizacja ogólnopolska, samopomocową i niedochodową, kontynuująca działalność ruchu rodziców dzieci niepełnosprawnych, rozpoczętą w roku 1963 jako Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (TPD).

W roku 1981 za sprawą Marii Raróg – matki dziecka z zespołem Downa – oraz dyrektorki Przedszkola nr 11 – Wandy Zacnej powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Działało ono w ramach struktur Towarzystwa Przyjaciół dzieci. Przewodniczącą została Maria Raróg. Koło rozwijało się szybko. Po trzech latach liczyło już 50 członków. Momentem sprzyjającym jego działalności stało się przekazanie mu dnia 16 lutego 1984 roku przez Rybnicką Spółdzielnię Mieszkaniową (przy osobistym zaangażowaniu prezesa Stanisława Czekierdy) lokalu przy ul. Orzepowickiej, w którym urządzono świetlicę. Zarząd Koła PSOUU występował do władz miejskich z propozycją zorganizowania w Rybniku ośrodka dziennego pobytu z możliwością rehabilitacji dzieci z zespołem Downa, niedowładem rąk i nóg, a także z porażeniem mózgowym. Idea budowy takiego ośrodka znalazła odzew u proboszcza parafii p.w. Św. Jadwigi ks. Henryka Jośki.

Historia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przystań” w Rybniku sięga roku 1992. Rozpoczęcie starań o utworzenie tej placówki zainspirowane zostało w marcu 1992 roku przez pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku. Pomysł utworzenia placówki przejęło rybnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym które pod koniec 1992 roku rozpoczęło starania o pozyskanie odpowiedniego budynku. Z uwagi na nieuregulowaną sytuację prawą obiektu, formalności związane z pozyskaniem budynku przeciągnęły się do października 1994 roku. Wreszcie we wrześniu 1996 roku po wyremontowaniu i zaadaptowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynek został oddany do użytku. Przez cztery miesiące urządzano i wyposażano placówkę, aż wreszcie 14 stycznia 1997 r. progi Warsztatów przekroczyli pierwsi uczestnicy.

Zaangażowanie członków rybnickiego Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w budowę było duże. Rodzice brali urlopy w macierzystych zakładach i pracowali przy pracach ziemnych jak też i przy wznoszeniu murów budynku. Opodatkowali się także na rzecz budowy ośrodka. Od 2003 roku Stowarzyszenie ma nowy budynek w Rybniku Niedobczycach przy ul. Andersa, dzięki czemu można było otworzyć drugą placówkę. Z zajęć prowadzonych w 7 pracowniach (ceramiczna, komputerowa, ekspresji artystycznej, introligatorska, ogrodnicza, wikliniarska i uspołecznienia) korzysta 38 uczestników. Od maja 1999r. Koło… organizuje corocznie ,,Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” jako stałą cykliczną imprezę mającą na celu pokazanie społeczeństwu dorobku i umiejętności osób niepełnosprawnych.

W maju 2000 r. odbył się koncert charytatywny zespołu Carrantuhill (zespół artystyczny rybn.–żorski) z towarzyszeniem zespołu tanecznego „Clanrye Dancers” z Irlandii i uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 z Boguszowic z wolontariatu „Przyjaźń”. Uzyskanie pieniądze w wysokości 8.000 zł przeznaczono na doposażenie Warsztatów.

W dniach od 15–17 maja 2002 odbyło się w Rybniku Forum Osób niepełnosprawnych zorganizowane przez rybnickie Koło PSOUU oraz regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Tytuł Forum to „Rybnik miastem dla wszystkich”. Rybniczanie mogli zobaczyć występy zespołów artystycznych i wystawę prac podopiecznych w Rybnika, Żor, Tarnowskich Gór, Bytomia, Gliwic, Raciborza, Chorzowa i Gorzyc, pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku oraz podopiecznych Szkoły Życia i uczniów SP 7 w Rybniku. Odbyły się różne spotkania i seminarium Pt. „Osoba niepełnosprawna w społeczeństwie”. Miała miejsce prezentacja zespołów na Rynku, wycieczki po Rybniku. W imprezie uczestniczyli – Prezes PSOUU, Krystyna Mrugalska i rzedstawiciel rządu krajowego Północnej Nadrenii – Westfalii. W Roku 2003 z inicjatywy Jana Motyki i Danuty Reclik, przy entuzjastycznym poparciu prof. J. Malickiego, dyr. Biblioteki Śląskiej w Katowicach została zorganizowana w Bibliotece wystawa prac artystycznych uczestników WTZ, wśród nich także prac prezentowanych przez rybniczan. Podczas otwarcia wystawy rozbierano symboliczny mur dzielący świat ludzi upośledzonych od tzw. normalnych, rybniczanka Hania Tarabura wykonała recital organowy.

Koło prowadziło również dwa mieszkania treningowe, otrzymane w 2004 roku od władz miasta. W mieszkaniach tych uczestnicy Warsztatów przy pomocy wolontariuszy uczyli się samodzielnego życia z dala od rodziny.

Zarząd Koła posiadający osobowość prawną, zatrudnienia 37 osób, w tym trenerów zawodu, którzy wyszukują pracodawców chętnych do przyjęcia uczestników Warsztatów na praktyki zawodowe, a w perspektywie do ich zatrudnienia. Wszechstronna działalność Stowarzyszenia była i jest możliwa dzięki wielkiej życzliwości władz miasta i licznych osób wielkiego serca, które datkami pieniężnymi i pomocą materialną wspierały i nadal wspierają jego działalności.

Koło prowadzi 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej dla (2006) 83 uczestników”

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 Rybnik, ul Kościuszki 55
  2. Warsztaty Terapii Zajęciowe 2 Rybnik, ul. gen. Andersa 14

Rybnickie Koło należy do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które to Stowarzyszenie Kapituła Konkursu PRO PUBLICO BONO postanowiła wyróżnić Honorowym tytułem PRO PUBLICO BONO jako „INSTYTUCJA ROKU 2002” za konsekwentną i wytrwałą pracę na rzecz zapewnienia ludziom upośledzonym umysłowo do najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju osobowości.

Podsumowanie: Praca Koła i jego zarządu jest wysoko oceniana. Świadczą o tym liczne dowodu uznania, z których wymienić trzeba:

  1. Przyznanie prezesowi Koła PSOUU Janowi Motyce w listopadzie 2003 r. przez Zarząd Głównym Stowarzyszenia medalu „Fideliter et constanter” jako dowodu uznania dla działalności prezesa Koła.
  2. Wręczenie w roku 2005 rybnickiemu Kołu PSOUU „Dyplomu Uznania w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce”, przyznanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zarząd Koła snuje plany na najbliższą przyszłość. Jego ambicją jest zbudowanie w Rybniku systemu pomocowego dla Osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Na podstawie; „25 lat Koła Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym” Wyd. w roku 2006

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *