Zarząd Koła PSOUU w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55.

Konkurs odbędzie się dnia 08.12.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie WTZ – 1 przy ul. Kościuszki 55 w Rybniku.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. ma ukończone:
 • studia wyższe na kierunku pedagogika, lub pedagogika specjalna lub psychologia,
 • ukończone studia podyplomowe, kierunek: Zarządzanie i Organizacja Pomocy Społecznej
 • staż pracy: minimum 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 1. przedłoży następujące dokumenty:
  1. pisemne uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,
  2. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie z zakresu ukończonych studiów wyższych, ukończonych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i organizacji pomocy społecznej oraz innych dodatkowych kwalifikacji,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w wymiarze 3 lat z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
  6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami),
  9. świadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na kierownika placówki.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs  na stanowisko kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1” w Rybniku,  w terminie  do30.11.2015 r. na adres: Koło PSOUU, ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik lub w sekretariacie WTZ nr 1 przy ul. Kościuszki 55 w Rybniku w godz. 8.00 do 15.00, decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zgodnie z regulaminem konkursu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz jego wynikach kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie w wersji PDF

Kategorie: Informacje