Uchwałą Nr 334/XX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2016r. został przyjęty do realizacji Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika, w dostępie do rehabilitacji na lata 2016 – 2018.

Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są w wieku 18 – 67 lat
  2. posiadają  aktualne  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności lub równoważne:
    •  z orzeczoną dysfunkcją narządu ruchu (symbol w orzeczeniu 05-R) lub schorzeniami neurologicznymi (symbol w orzeczeniu 10-N) potwierdzonymi w treści ww. orzeczenia lub
    • są kobietami po zakończonym procesie leczenia choroby nowotworowej piersi(symbol w orzeczeniu 11-I) potwierdzonym w przedstawionym zaświadczeniu lekarskim,
  1. miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie   przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę
  2. złożą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku wypełniony formularz wniosku o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie wraz z załącznikami: kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia zezwalającym na uczestnictwo w Programie.

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 (pokój 4, 23) lub do pobrania z strony: http://www.mosir.rybnik.pl/bezplatna-rehabilitacja-dla-osob-niepelnosprawnych,928,news.html

Beneficjenci Programu będą uczestniczyć w indywidualnie zaplanowanych seriach leczniczych trwających 2 tygodnie (10 dni zabiegowych) w CRiR „BUSHIDO”

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku, przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 4 i 23) w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek 9.00 – 14.45
Wtorek 9.00 – 15.45
Piątek 8.00 – 13.00

Informacja telefoniczna:
(32) 439 93 04
(32) 439 93 23

Kategorie: Informacje