Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku we współpracy z czeskim partnerem – Centrum Pomocy GALAXIE z Karwiny, rozpoczęło realizację projektu „Terapia bez granic”.

Głównym celem projektu  jest rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi z terenu Rybnika i Karwiny oraz integracja niepełnosprawnych uczestników      oraz osób z nimi pracujących, poznanie metod, rodzajów terapii i sposobów pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, a także wymiana doświadczeń w zakresie bieżącej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Celami szczegółowymi są:

 – wymiana doświadczeń i wiedzy instruktorów terapii w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie,

 – nawiązanie trwałej współpracy transgranicznej,

 – poznanie rodzaju terapii oraz metod pracy i uczenia się podstawowych umiejętności u osób niepełnosprawnych  umysłowo,

 – nabycie nowych umiejętności przez niepełnosprawnych,

 – wypracowanie wspólnych działań partnerskich,

 – otwarcie środowisk niepełnosprawnych na realizację działań na terenie pogranicza polsko-czeskiego,

 – promocja Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Umysłową wśród czeskich Uczestników.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. Spotkanie integracyjne 10.05.2013 r. w Rybniku w ramach Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym, którego nie obchodzi się w Czechach.

 2. Pięciodniowy wyjazd terapeutyczno-integracyjnego do Istebnej,

 3. Spotkania podsumowujące poprzedzone wystawą prac uczestników projektu w Karwinie.

 Czas realizacji projektu: kwiecień 2013 – wrzesień 2013.

 Mamy nadzieję, iż planowane przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczynią się do zniesienia barier społecznych w kontaktach transgranicznych. Będziemy mogli poznać innych ludzi działających w ramach podobnych organizacji, a  poprzez udział w warsztatach uczestnicy projektu  nabędą nowe umiejętności. Opiekunowie i terapeuci będą mieli okazję wymienić doświadczenia, poznać metody pracy, przeanalizować systemy terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które w przyszłości mogą być podstawą do wspólnych przedsięwzięć.

 Projekt „Terapia bez granic” będzie realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika  Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa” – „Przekraczamy Granice”.

 Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia zatwierdził projekt „Terapia bez granic” do dofinansowania ze środków działania 3.3 (Fundusz Mikroprojektów) w wysokości:  całkowite wydatki kwalifikowalne  27 558,90 EUR, dofinansowanie z EFRR 23 425,06 EUR, co stanowi 85 % całkowitego kosztu projektu.

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku prowadzi dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 i 2, do których uczęszczają 84 osoby niepełnosprawne.  Realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich prac człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

https://psonirybnik.pl/

Czeskim partnerem projektu jest stowarzyszenie GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s. z Karwiny.

  Stowarzyszenie powstało w 1998 roku. Od roku 1999 prowadzi ośrodek opieki dziennej dla dorosłych (18-64 lat) upośledzonych umysłowo, w tym z niepełnosprawnością fizyczną.

  Ośrodek pomaga beneficjentom w nauce samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, zapewnia posiłki, prowadzi warsztaty artystyczne (glina, tekstylia, drewno), zajęcia edukacyjne: komputer, nauka czytania, pisania kreatywnego, śpiewa z gitarą, aktywność fizyczna (tenis stołowy, taniec, jazda na rowerze, fitness), zajęcia kulturalne (poezja, taniec).

 Obecnie z usług ośrodka korzysta 26 podopiecznych.

 Zespół Stowarzyszenia tworzy: czterech pracowników ośrodka opieki dziennej, personel zarządzający i techniczny.

http://www.cpgalaxie.xf.cz/

Kategorie: Informacje

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *