Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Rybniku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku uprzejmie zawiadamia, że dnia 22 kwietnia 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła.

Zebranie obędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Rybniku  przy ul. Kościuszki 55 (budynek WTZ 1) o godzinie 16.30 – pierwszy termin, oraz o godzinie 17.00 – drugi termin.
Obecność Członków Stowarzyszenia obowiązkowa.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  CZŁONKÓW KOŁA PSOUU w Rybniku 

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za rok 2015.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za rok 2015.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium urzędującemu Zarządowi.
 11. Przerwa.
 12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 15. Zamknięcie obrad
Kategorie: Informacje